wersja do druku
Dziś jest: poniedziałek, 22 07 2019

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Tereny Inwestycyjne w Gminie Paradyż

Zainwestuj w Gminie Paradyż

Informator Gminy Paradyż

Informator Gminny

BIP

BIP

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Zdarzyło się w gminie

Zdarzyło się w gminie

Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

PPWOW

PPWOW

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

U Źródeł

U Źródeł

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

MRiRW

MRiRW

PUP

PUP

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

GOPS

GOPS

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Tekwondo Paradyz

Tekwondo Paradyz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

RPO WŁ

Napisz do Wójta

Wyślij pytanie do Wójta.

dowiedz się wiecej

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 44 758-40-82 fax 44 758-40-24
Odwiedziło nas już

Pomoc społeczna – ogłoszenie konkursu

I. Rodzaj zadania :

Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych , w tym :

 1. transport żywności ,
 2. przechowywanie ,
 3. wydawanie .
 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań :

Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej  dla rodzin najuboższych  – 8.000,00 zł . 

III. Zasady przyznania dotacji

Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji nastąpi z zachowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . 

 1. Termin , warunki i miejsce realizacji zadania :
 2. Zadanie realizowane będzie w 2019 roku , z zastrzeżeniem  , że szczegółowe terminy   warunki realizacji i wysokość przyznanej dotacji określone będą w umowie .
 3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie .
 4. Zadanie wykonywane będzie na rzecz mieszkańców Gminy Paradyż

 

V .  Termin i miejsce składania ofert :

 1. Oferty należy składać we formie pisemnej na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr . 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r . w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2018 r . , poz. 2057 ) pod rygorem odrzucenia .
 2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności .
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem :

1/ „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej  , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób” . 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Paradyżu ul . Konecka 4  , w terminie do 29 maja 2019 roku do godz.  11.00 .  

VI . Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty :

 1. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert . 2.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Paradyż .
 3. Przy ocenie ofert komisja weźmie pod uwagę n następujące kryteria :
 4. Merytoryczna zawartość oferty
 5. Kalkulacja kosztów realizacji zadania , w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 6. Doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez podmiot
 7. Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy Paradyż , w tym procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania
 8. Ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty .
 9. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji będzie przekazana Wójtowi Gminy Paradyż , który podejmie ostateczną decyzję w sprawie .
 10. Wyniki konkursu wraz z informacją o wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Paradyż , na stronie Internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Paradyżu  .

 

VII . Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2018 r :

 

W 2018 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej  , w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na wsparcie zadania realizowanego przez Fundację „ Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

Formularz ofertowy

Konkurs pomoc społeczna – ogłoszenieMaj 8, 2019