wersja do druku
Dziś jest: poniedziałek, 19 08 2019

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Tereny Inwestycyjne w Gminie Paradyż

Zainwestuj w Gminie Paradyż

Informator Gminy Paradyż

Informator Gminny

BIP

BIP

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Zdarzyło się w gminie

Zdarzyło się w gminie

Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

PPWOW

PPWOW

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

U Źródeł

U Źródeł

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

MRiRW

MRiRW

PUP

PUP

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

GOPS

GOPS

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Tekwondo Paradyz

Tekwondo Paradyz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

RPO WŁ

Napisz do Wójta

Wyślij pytanie do Wójta.

dowiedz się wiecej

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 44 758-40-82 fax 44 758-40-24
Odwiedziło nas już
frevvy buy office 2016 key 100% genuine Outlook 2016 Product Key. Outlook 2016 Key Activate both 32 bit and 64 bit, not including CD-ROM Windows 10 Key online Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

Upływa kadencja ławników

W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2020-2023, na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.) podaje się do wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Paradyż:

  1. Do Sądu Rejonowego w Opocznie

do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

OGÓŁEM:  1 osoba 

  1. Do Sądu Rejonowego w Tomaszowi Maz.

          do Wydziału Pracy:

OGÓŁEM: 1 osoba

  1. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

OGÓŁEM:  6 osób

             w tym do wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych-0

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają:

1)     prezesi właściwych sądów,

2)   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3)   co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące danej osoby,

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona  ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej – stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)   dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

– listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata i zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Kandydat na ławnika ponosi wszystkie koszty związane ze zgłoszeniem.  

Listy wybranych ławników wraz z ich dokumentami zostaną przesłane przez Radę Gminy prezesom właściwych sądów do 31 października 2019r.  Czerwiec 5, 2019